Ievērojamas klimata pārmaiņas pasaule piedzīvo kopš 19.gs. Industriālās revolūcijas. Cilvēku saimnieciskajai darbībai un iedzīvotāju skaitam palielinoties, pieaug arī oglekļa dioksīda (CO2) koncentrācija atmosfērā. Līdz ar to globālā sasilšana lielākoties ir cilvēku izraisīts process, kam pamatā ir siltumnīcefektu izraisošo gāzu, (galvenokārt oglekļa dioksīda, metāna un slāpekļa dioksīda) pārāk liela koncentrācija atmosfērā. Cenšoties risināt globālās sasilšanas problēmu, 2015. gadā Parīzē panākta vienošanās samazināt SEG emisiju daudzumu un nodrošināt, lai globālā temperatūra nepaaugstinātos vairāk par 2 °C un tiektos uz 1,5°C pieaugumu. Parīzes līgums paredz, ka valstu valdībām ik pēc pieciem gadiem jāizvirza jauni mērķi klimata pārmaiņu ierobežošanai, tādā veidā virzoties Parīzes nolīguma sasniegšanai. Parīzes nolīgumu parakstījušas 194 valstis, to skaitā ikviena Eiropas Savienības dalībvalsts. Vairāk par iniciatīvām cīņā ar klimata pārmaiņām lasiet šeit.