Kvalitatīva izglītība ir viens no Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Izglītība nodrošina sociāli ekonomisko izaugsmi un ir atslēga, lai izskaustu nabadzību jaunattīstības valstīs. Pēdējo desmit gadu laikā panākts ievērojams progress, lai veicinātu piekļuvi izglītībai un palielinātu iestāšanos skolā, jo īpaši meitenēm. Tomēr aptuveni 260 miljoni bērnu aizvien neapmeklē skolu, kas ir gandrīz ⅕ daļa pasaules iedzīvotāju vecuma grupā līdz 18. Tāpat vairāk nekā puse no visiem bērniem un pusaudžiem visā pasaulē neatbilst obligātajiem prasmju standartiem lasīšanā un matemātikā. Izglītība tieši skar arī citu ANO ilgtspējas mērķu sasniegšanu, kā piemēram, vides aizsardzību, iekļaujošo sabiedrību, nabadzības samazināšanu. Lai sasniegtu šos mērķus, kritiski nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu izglītību pēc iespējas lielākam bērnu skaitam.