Būtiskas klimata izmaiņas pasaule piedzīvo sākot ar 19. gadsimtu un industriālo revolūciju. Ražošanas procesu pieauguma rezultātā un, palielinoties iedzīvotāju skaitam, palielinājās arī CO2 koncentrācija atmosfērā. Līdz ar to, jāsaprot, ka globālā sasilšana ir lielākoties cilvēku izraisīts process. Lai kompensētu cilvēku radīto negatīvi ietekmi pret klimatu, ir uzsāktas vairākas iniciatīvas. Viena no būtiskākajām ir Eiropas zaļais kurss, kas uzsākta 2019. gadā kā politisko iniciatīvu kopums, kura mērķis panākt Eiropas Savienības pārkārtošanos ilgtspējas virzienā, lai līdz 2050.gadam panāktu klimatneitralitāti un samazināt emisijas par 55% salīdzinājumā ar 1990. gadu. Tā ir arī Eiropas izaugsmes stratēģija, kuras mērķis ir uzlabot iedzīvotāju labklājību, veselību, kā arī saglabāt dabas kapitālu un bioloģisko daudzveidību. Vairāk par iniciatīvām cīņā ar klimata pārmaiņām lasiet šeit.