Ir dažādi gaisa piesārņojuma avoti, piemēram, fosilā kurināmā dedzināšana elektroenerģijas ražošanā, transporta nozarē, rūpniecībā un mājsaimniecībās; rūpnieciskie procesi un šķīdinātāju izmantošana, piemēram, ķīmijas un minerālu rūpniecībā, lauksaimniecībā, ūdens attīrīšanā. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūru, Eiropas Savienības ilgtermiņa mērķis ir sasniegt tādu gaisa kvalitātes līmeni, kas nerada nepieņemamu ietekmi un risku cilvēku veselībai un videi. Eiropas Savienība rīkojas vairākos līmeņos, lai samazinātu gaisa piesārņojuma iedarbību — pieņemot tiesību aktus, sadarbojoties ar nozarēm, kas piesārņo gaisu, kā arī ar starptautiskām, valsts un reģionālām iestādēm, kā arī veicot pētniecību. Gaisa piesārņojuma samazināšanu mēģina panākt galvenokārt samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un nosakot ierobežojumus un mērķa vērtības attiecībā uz gaisa kvalitāti.