Šobrīd ir aktuāli trīs galvenie normatīvi ESG jomā. 1)Ilgtspējīgas finanšu informācijas atklāšanas regula (SFDR), kas nosaka jaunas pārredzamības prasība finanšu tirgus dalībniekiem saistībā ar ESG kritērijiem. 2) Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (CSRD), kas stāsies spēkā 2022. gada oktobrī un attieksies uz lielām sabiedrībām un biržā kotētiem uzņēmumiem, un noteiks ES ilgtspējas ziņojumu sniegšanas standartus. 3) Zaļā taksonomija (Green Taxonomy), kas attiecas uz SFDR un CSRD subjektiem un kuras mērķis ir palīdzēt finanšu tirgus dalībniekiem izvērtēt, vai to klientu ekonomiska darbība var tikt uzskatīta par zaļu. Šie normatīvie akti veido ietvaru ESG obligātai ziņošanai un ir atrodami Eiropas komisijas mājas lapā .