Būtiskuma analīze paredz to, ka uzņēmumam jāziņo par tādiem ilgtspējas aspektiem, kas no vienas puses finansiāli ietekmē uzņēmējdarbību (finanšu būtiskums), bet no otras puses ir būtiski videi un sabiedrībai (nefinanšu būtiskums). Izvērtēti gan tādi aspekti, kas var radīt negatīvu efektu uzņēmumam, videi un sabiedrībai, kā arī tādi, kas var radīt pozitīvu efektu. Izaicinājumu šajā posmā galvenokārt rada mērījuma noteikšana nefinanšu aspektiem. Ja pozitīvu un negatīvu ietekmi uzņēmumam var mērīt naudas izteiksmē, tad nefinanšu būtiskuma gadījumā uzņēmumam jāveic noteikti pieņēmumi, izvērtējot personīgo ietekmi pret vidi un sabiedrību. Izvērtējot būtiskus aspektus, svarīgi ņemt vērā ne tikai uzņēmuma pieredzi un pieņēmumus, bet arī ieinteresēto pušu redzējumu, kā arī veikt salīdzinājumu ar nozari. Pamatojoties būtisko aspektu izvērtēšanā, pieņemts lēmums par to, kādi aspekti būtu jāiekļauj ilgtspējas ziņojumā.