To, cik darba vide uzņēmumā ir iekļaujoša un dažāda, parāda darbinieku procentuālais sadalījums pēc dažādiem daudzveidības rādītājiem (vecums, dzimums, etniskā piederība) dažādās darbinieku nodarbinātības jomās, piemēram, vadības komanda, pārdošanas komandā utml. Dažādība stiprina katru no trim ESG komponentēm, bet pieredze liecina, ka uzņēmumi ar iekļaujošu kultūru, visticamāk, piedāvās darbiniekiem vienlīdzīgas iespējas un godīgu atalgojumu, kā arī praktizēs ētisku attieksmi. Dažādība uzņēmumā saistīta arī ar efektīvāku lēmumu pieņemšanu, mazāku darbinieku mainību un augstāku darbinieku apmierinātību. Atvērtība dažādībai palīdz piesaistīt un noturēt talantīgos darbiniekus, kuri spēj izprast un apmierināt klientu vajadzības.