ESG - Environmental, Social, Governance

EMS - Vides pārvaldības sistēma (Environmental management system)

CSR - Korporatīvā sociālā atbildība (Corporate Social Responsibility)

SEG - Siltumnīcefekta gāzes

GRI - Globālā ziņošanas iniciatīva (Global reporting initiative)

ISSB - Starptautiskā ilgtspējības standartu padome (International Sustainability Standards Board)

NFRD - Nefinanšu pārskatu direktīva (Non-financial reporting directive)

ES Taksonomīja - EU regula 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai

CSRD - Uzņēmumu ilgtspējas informācijas atklāšanas direktīva

SFDR - Ilgtspējīgas finanšu informācijas atklāšanas regula

SDG - Ilgtspējīgas attīstības mērķi (Sustainable development goals)

PRI - Atsaucīgu ieguldījumu principi (Principles for Responsive Investment)

TCFD - Darba grupa ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanai (Task force for Climate-related Financial Disclosures)

TNFD - Darba grupa ar dabu saistītu finanšu informācijas izpaušanai (Task force for Nature-related Financial Disclosures)

UNEP-FI - Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas finansēšanas iniciatīva (United Nations Environment Programme Finance Initiative)

UNGC - Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālais līgums (United Nations Global Compact)